HOMEMADE

HOMEMADE

Makeup Artist: Anastasia Romanova
  IG: https://www.instagram.com/batstasy/
  WB: batstasy
Hair Stylist: Julia Samoilova
  IG: https://www.instagram.com/ulsamoilova/
  WB: ulsamoilova
Female Model: Alice @Mint Model Management
  WB: mintmodelsrussia
Wardrobe Stylist: Evgeniya Zhuravlyova
  IG: https://www.instagram.com/zhuravleva_zhe/
  WB: zhuravleva_zhe
Photographer: Nadia Usoltseva
  IG: https://www.instagram.com/nadiausoltseva/
  WB: nadiausoltseva


THE GIRL WITH THE PINK HAIR

THE GIRL WITH THE PINK HAIR

POST MODERN R&J

POST MODERN R&J